Javni oglas za podnošenje projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u F BiH

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2012. i 2013. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine

medical abortion pill online i need to buy the abortion pill buy abortion pills online

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online abortion pill abortion pill
1. Predmet javnog oglasa
Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih i fizičkih lica radi pružanja pomoći u zapošljavanju povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i to :
PROGRAM I: Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi:
1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost;
2. Dodjela opreme i repromaterijala za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost.
Maksimalno učešće Ministarstva je u vrijednosti do 50.000,00 KM, po odobrenom projektu.
PROGRAM II: Pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi:
1. Dodjela poljoprivredne mehanizacije, priključaka i ostale opreme (traktori, motokultivatori, kosačice, kopačice, priključci, oprema za pčelarstvo i sl.);
2. Plastenička proizvodnja - plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
3. Izgradnja i opremanje poljoprivrednih objekata (sušare, hladnjače, stajski objekti i sl.);
4. Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća;
2. Pravo učešća
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:
- Fizička lica-povratnici u Federaciju BiH;
- Pravna lica - registrirani pravni subjekti (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke zadruge i sl.) čije su programske aktivnosti usmjerene na podršku zapošljavanju povratnika;
- Fizička i pravna lica koja izraze spremnost učešća za sufinansiranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta.
3. Opći Kriteriji za fizička lica
Prijave/zahtjeve/projekte čiji je podnosilac fizičko lice treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
? čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
? kopija lične karte podnosica zahtjeva izdata u općini povratka;
? uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka (izdato od nadležnog općinskog organa ne starije od 6 mjeseci);
? izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);
4. Posebni kriteriji za fizička lica
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se vrednovati prilikom izbora korisnika:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);
2. kućna lista izdata u općini povratka (ne starija od 6 mjeseci sa kopijama LK svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, dokazima o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta);
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost, sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;
5. dokazi o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista);
6. dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima - primanjima podnosica prijave i članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine, socijalne pomoći i sl.);
7. dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od šest mjeseci);
8. dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava;
5. Opći kriteriji za pravna lica
Prijava/zahtjev/projekat čiji je podnosilac pravno lice obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:
? čitko popunjenu, ovjerenu i protokolisanu prijavu na Javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
? potvrda/uvjerenje nadležnog općinskog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.);
? izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);
? ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
? ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
6.Posebni kriteriji za pravna lica
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva te specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti (dostaviti spisak povratničkih domaćinstava sa brojem članova svakog domaćinstva ili neki drugi dokaz o broju povratnika);
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);
5. bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. i 2011.godinu.
7. Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ''Procedurama za izbor korisnika pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciju BiH" koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika Federaciji BiH "
(Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543
POSEBNA NAPOMENA
Prijave/molbe/zahtjevi/projekti sa područja Federacije BiH, koji su dostavljeni po Javnim oglasima ili pojedinačno, za programe održivog povratka do 31.12.2011. godine, smatraju se nevažećim i neće biti razmatrani u okviru ovog Javnog oglasa.

M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović
Broj: 03-36-2- 42 /12
Sarajevo, 24.01.2012.godine

abortion pill online abortion pills online buy abortion pill

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online where can i get the abortion pill online abortion pill
abortion pill buy online buy abortion pill where to buy abortion pills online
Isprintaj članakPogledaj kao PDF

Ova galerija zahtjeva Flash Player i web browser sa ukljucenim Javascript-om.