Javni oglas za podnošenje projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u F BiH

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2012. i 2013. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine

medical abortion pill online i need to buy the abortion pill buy abortion pills online

1. Predmet javnog oglasa
Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih i fizičkih lica radi pružanja pomoći u zapošljavanju povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i to :
PROGRAM I: Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi:
1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost;
2. Dodjela opreme i repromaterijala za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost.
Maksimalno učešće Ministarstva je u vrijednosti do 50.000,00 KM, po odobrenom projektu.
PROGRAM II: Pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi:
1. Dodjela poljoprivredne mehanizacije, priključaka i ostale opreme (traktori, motokultivatori, kosačice, kopačice, priključci, oprema za pčelarstvo i sl.);
2. Plastenička proizvodnja - plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
3. Izgradnja i opremanje poljoprivrednih objekata (sušare, hladnjače, stajski objekti i sl.);
4. Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća;
2. Pravo učešća
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:
- Fizička lica-povratnici u Federaciju BiH;
- Pravna lica - registrirani pravni subjekti (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke zadruge i sl.) čije su programske aktivnosti usmjerene na podršku zapošljavanju povratnika;
- Fizička i pravna lica koja izraze spremnost učešća za sufinansiranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta.
3. Opći Kriteriji za fizička lica
Prijave/zahtjeve/projekte čiji je podnosilac fizičko lice treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
? čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
? kopija lične karte podnosica zahtjeva izdata u općini povratka;
? uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka (izdato od nadležnog općinskog organa ne starije od 6 mjeseci);
? izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);
4. Posebni kriteriji za fizička lica
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se vrednovati prilikom izbora korisnika:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);
2. kućna lista izdata u općini povratka (ne starija od 6 mjeseci sa kopijama LK svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, dokazima o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta);
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost, sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;
5. dokazi o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista);
6. dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima - primanjima podnosica prijave i članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine, socijalne pomoći i sl.);
7. dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od šest mjeseci);
8. dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava;
5. Opći kriteriji za pravna lica
Prijava/zahtjev/projekat čiji je podnosilac pravno lice obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:
? čitko popunjenu, ovjerenu i protokolisanu prijavu na Javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
? potvrda/uvjerenje nadležnog općinskog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.);
? izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);
? ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
? ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
6.Posebni kriteriji za pravna lica
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva te specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti (dostaviti spisak povratničkih domaćinstava sa brojem članova svakog domaćinstva ili neki drugi dokaz o broju povratnika);
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);
5. bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. i 2011.godinu.
7. Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ''Procedurama za izbor korisnika pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciju BiH" koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika Federaciji BiH "
(Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543
POSEBNA NAPOMENA
Prijave/molbe/zahtjevi/projekti sa područja Federacije BiH, koji su dostavljeni po Javnim oglasima ili pojedinačno, za programe održivog povratka do 31.12.2011. godine, smatraju se nevažećim i neće biti razmatrani u okviru ovog Javnog oglasa.

M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović
Broj: 03-36-2- 42 /12
Sarajevo, 24.01.2012.godine

abortion pill online abortion pills online buy abortion pill

Isprintaj članakPogledaj kao PDF

Ova galerija zahtjeva Flash Player i web browser sa ukljucenim Javascript-om.